அறிஞர் நீக்கிலாப்பிள்ளை

தெல்லிப்பழையைச் சேர்ந்த அறிஞர் நீக்கிலாப்பிள்ளை அமெரிக்காவிலிருந்து தெல்லிப்பழைக்கு வந்து கல்விப்பணி ஆற்றிய டானியல் பூவருக்கு (யூனியன்கல்லூரி) தமிழ் கற்பித்தார். இவரது இருமொழிப்புலமைக்கு இது சான்றாகும்.

Sharing is caring!

Add your review

12345