கரப்பிரான் பிள்ளையார் கோவில் ஆனைக்கோட்டை

இக்கோவில் சுமார் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இப்பகுதியிலுள்ள விவசாயிகளின் வழிபாட்டுக்காக இவ்வாலயம் அமைக்கப்பட்டது. ஆலயத் திருப்பணி வேலைகளுக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தினம் இரு காலப்பூசைகள் நடைபெறுகின்றன.

Sharing is caring!

2 reviews on “கரப்பிரான் பிள்ளையார் கோவில் ஆனைக்கோட்டை”

  1. siva says:

    வணக்கம் ஆன‌ைக்கோட்டை பற்றிய விபரங்கள் அதிகம் எதிர்‌பார்க்கிறோம்

  2. தருவதற்கு முயற்சி செய்கிறேன்.

Add your review

12345