மாவை சின்னக்குட்டி புலவர்

ஒல்லாந்தர் காலத்தவர்.  தண்டிகை கனகராஜ முதலியார் என்னும் பிரபுமேல் “தண்டிகை கனகராஜன் பள்ளு” (1792) என்னும் இலக்கியத்தை பாடினார்.  இந் நூலில் சைவ மக்களின் மங்கள வாழ்வை சிறப்பித்து கூறுகிறார்.

Sharing is caring!

Add your review

12345