17 நூற்றாண்டு நந்தி

Sharing is caring!

இந்த நந்தியானது மரத்தால் செய்யப்பட்டது. மேலும் செப்பு சவசத்தால் போர்க்கப்பட்டது. இது இணுவில் காரைக்கால் சிவன் கோவிலுக்குரியது. யாழ்ப்பாணத்தின் சின்னங்களில் நந்தி முக்கியமானதாகும்.

நன்றி : தகவல் – பேராசிரியர் செ.கிருஷ்ணராஜா, வரலாற்றுத்துறை, யாழ் பல்கலைக்கழகம்.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com