மிதியடி

ஆதி மனிதன் உடையின்றித் திரிந்து பின்னர் இலை தளைகளை கட்டித்திரிந்து காலப்போக்கில் துணிகளிலான உடைகளைப் பாவித்தான். பின்னர் படிப்படியாக பாதணிகளை அணியக் தொடங்கினான்….

மத்து

விஷேட நிகழ்வுகளிலும் அன்றாட பாவனைக்கும் பசு நெய்யை நாங்கள் பாவிக்கிறோம். இது பசுப்பாலை புளிக்க வைத்து அதில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. நன்கு காய்ச்சிய…

பனையோலை பாய்

நாளாந்தம் மனிதன் தனது செயற்பாடுகளுக்கு அப்புறம் உறக்கத்திற்கு செல்கிறான். இதற்காக பாய் பாவிக்கப்படுகிறது. இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் கட்டில் படுக்கைக்கு பாவிக்கப்பட்டாலும் பாயில் படுத்து…

மூக்குப்பேணி

தமிழர்களின் தனித்துவமான அடையாளங்களில் மூக்குப்பேணியும் ஒன்றாகும். வாய்ச்சுகாதாரத்தை பேணுதல் தேவையான அளவுக்கு நீராகாரங்களை பருகுதல் போன்றவற்றிற்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அழகியல் தன்மையான வடிவமைப்பு….

பனம் பணியாரம்

யாழ்ப்பாணத்து உணவு வகைகளில் தனித்துவமானது இந்த பனம் பணியாரமாகும். நன்னு பழுத்த பனம் பழத்தை எடுத்து தோல் நீக்கி பினைந்தெடுத்த கூழை சீனியும்…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com