Tradition

பெட்டகம்

பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காக வசதி படைத்தவர்களின் வீடுகளில் இதன் பயன்பாடு அதிகம் காணப்பட்டது. முக்கியமான பொருட்களை இதனுள் பூட்டி வைப்பர். யாழ்ப்பாணத்தில் பல…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com