மல்லாகம் வி.கனகசபைப்பிள்ளை (1855 – 1906)

மல்லாக விஸ்வநாதபிள்ளையின் புத்திரர்.  சென்னை அஞ்சல் துறையில் பெரும்பதவி வகித்தவர்.  “ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழர்” என்னும் ஆங்கில நூலை எழுதி ஆங்கிலம் கற்ற தமிழரிடையே விழிப்புணர்வை உண்டாக்கினார்.  இதன் தமிழாக்கம் 1904ல் வெளிவந்தது.  (நாவலர் மாநாட்டு மலர் 1969)

Add your review

12345