கசுவரினா கடற்கரை

இக்கடற்கரை ஆனது காரைநகர் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. இப் பிரதேசம் மிகவும் வெண்மையான மணற்பரப்பு பரந்து காணப்படுவதுடன் சவுக்கு மரங்கள் நிறைந்தும் காணப்படுகின்றது.. இங்கு பெருமளவானவர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம். இங்கு முருகைற்கற்கள் காணப்படும் ஒரு பரந்த கடற்பரப்பாகும்.

Add your review

12345