Posts Tagged "kotta peddy"

கொட்டப் பெட்டி

இது பனையோலையால் பின்னப்பட்ட சிறிய கைப்பையாகும். இது போலப் பின்னப்பட்ட பெரிய பைகளும் முன்னர் பாவிக்கப்பட்டன. கொட்டப்பெட்டி பனையோலை, தென்னை ஓலை, புல்,…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com