Posts Tagged "Yarl – a musical instrument"

யாழ் – இசைக்கருவி

பண்டை இன்னிசைக்கருவி- பண்டை காலத்தில் தமிழ் நாட்டில் இருந்த இன்னிசைகருவிகளில் யாழ் என்னும் நரம்பு கருவி மிகவும் சிறப்புடையதாகும். முற்காலத்தில் வாழ்ந்த இசை…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com