நெழுவினி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர்

நெழுவினி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர்

நெழுவினி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆனது மேற்கு தெழுவினியில் புரதான வீதியை அண்மித்து அமைந்துள்ள இந்த ஆலயம் 200 வருடப் பழமை வாய்ந்ததாகும்.

தொழிலுக்காகச் சென்று வீடு திரும்பும் தொழிலாளர்கள் இரவு நேரங்களில் இந்த வீதி வழியாக வருவதையும், பற்றைகள் அடர்ந்துள்ள இப்பகுதியில் தெரியும் ஒளியைக் கண்டு இந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் இராமநாதன் என்பவரிடம் தொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர் எனவும் அவர் தன்னுடன் வேறு சிலரையும் அழைத்துச் சென்று குறிப்பிட்ட இடத்தைத் துப்பரவு செய்த சமயம் செம்பினாலான விக்கிரகம் ஒன்று கிடக்கக் கண்டு சிறிய கொட்டில் ஒன்றை அமைத்து வழிபட்டதாகவும் இந்த ஆலயத்தின் வரலாறு பற்றிக் கூறுகின்றது.

By – Shutharsan.S