பெட்டகம்

Sharing is caring!

பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காக வசதி படைத்தவர்களின் வீடுகளில் இதன் பயன்பாடு அதிகம் காணப்பட்டது. முக்கியமான பொருட்களை இதனுள் பூட்டி வைப்பர். யாழ்ப்பாணத்தில் பல இடங்களில் பெட்டகம் பாவனையில் இருந்தது. எங்கள் பெரிய அய்யா வீட்டில் பழைய ஏடுகள் பெட்டகத்திலேயே இருந்தன. நெல் போன்ற தானியங்களை சேமிப்பதற்கும் பெட்டகம் பயன்பட்டது. ஆலயங்களில் காணப்படும் பெட்டகம் அழகான வேலைப்பாடுகளுடன் இருக்கும்.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com